Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring

Notariskantoor Goossens

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Notariskantoor Goossens
Adres: Brediusweg 20
Postcode / Plaats: 1401 AG Bussum
Contactpersoon: mr. drs. Inez Goossens
E-mailadres: info@notarisgoossens.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt jouw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar jij specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met jouw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Jouw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met jouw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht jouw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van jou opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Jouw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking ‘Afhandelen offerte aanvragen via website’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Acquisitie nieuwe cliënten
  • Cross-selling bij bestaande cliënten
 • De verwerking ‘Afhandelen contact aanvragen via website’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Acquisitie nieuwe cliënten
  • Cross-selling bij bestaande cliënten
 • De verwerking ‘Inzetten inschrijvingen via website voor regelmatige ‘Updates’’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Acquisitie nieuwe cliënten
  • Cross-selling bij bestaande cliënten
 • De verwerking ‘Verwerken via website achtergelaten referenties’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Bieden van tastbaarheden/aanbevelingen m.b.t. de dienstverlening van Notariskantoor Goossens

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van jou verwerkt, die wij niet van jou hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Schenker

Doorgeven van jouw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft jouw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Uitsluitend medewerkers Notariskantoor Goossens
 • Alle bezoekers van de website (ingeval van referentie/recensies)

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Jouw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kan jij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet jij door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij jouw aanvraag inwilligen, zullen wij jou eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

Jij kan altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op jouw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en jou hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer jij meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb jij het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer jij wil dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kan jij hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer jij de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van jouw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat jij juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kan jij hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en jij de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kan jij hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt jij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer jij klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@notarisgoossens.nl. Jij hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan jij terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.