Oprichting Stichting

Notaris Goossens Oprichting Stichting

Oprichting stichting

De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent, zoals bij een vereniging het geval is, en die met behulp van een bepaald vermogen het in de statuten vermelde doel wil bereiken. De stichting kan alleen worden opgericht bij notariële akte of bij testament.

Het oprichten van een stichting begint met je plannen concreet vast te leggen in een beleidsplan. Hierin worden de activiteiten, doelgroep, doelstellingen en de financiële situatie beschreven. Een volgende stap is het inschakelen van de notaris om de statuten op te stellen. Team NG is je graag behulpzaam bij het vaststellen van de statuten waarin onder andere de naam van de stichting, de vestigingsplaats, de doelstelling, wijze van (her) benoemen/aftreden van bestuurders is vastgelegd.

In een apart huishoudelijk reglement leg je de regels vast voor het bestuur.

De akte van oprichting wordt vervolgens ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Tot dit moment van inschrijving ben je persoonlijk aansprakelijk.

Statutenwijziging

Ook de statuten van een stichting kunnen worden gewijzigd. Enkele oorzaken die een statutenwijziging tot gevolg hebben zijn  bijvoorbeeld:

 • Naamswijziging van de stichting.
 • Verandering van de feitelijke werkzaamheden.
 • Er wordt een Raad van Toezicht aangesteld.
 • De wijze van benoeming of ontslag van het bestuur wordt gewijzigd.
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders wordt gewijzigd.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging mits de statuten hierin voorzien. Als in de statuten niets is opgenomen over het wijzigen van statuten en een statutenwijziging blijkt toch noodzakelijk dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen. De rechter zal hiertoe overgaan als de ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild.

Heb je vragen over de oprichting of statutenwijziging van een stichting maak dan een afspraak met kantoor zodat team NG je kan adviseren over de mogelijkheden.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Een bijzondere vorm van een stichting, is de stichting die zich inzet voor het algemeen belang. Een ANBI stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Belangrijkste eis is dat je instelling zich vrijwel volledig (voor minstens 90%) inzet voor het algemene belang. Een ANBI streeft een goed doel na. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van het culturele leven in een stad of regio. Naast de genoemde 90%-eis moet je instelling aan nog een aantal andere voorwaarden voldoen om als ANBI te worden erkend. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Geen winstoogmerk.
 • Bestuurders worden niet betaald, ze krijgen alleen een kleine onkostenvergoeding.
 • Er moet een actueel beleidsplan zijn.
 • Er moet een bepaalde verhouding zijn tussen kosten en bestedingen.
 • De stichting en de mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn, zijn van onbesproken gedrag.
 • Het geld dat overblijft na ontbinding van de stichting wordt besteed aan een  ANBI met een soortgelijk doel.

Een ANBI stichting kent een aantal belangrijke fiscale voordelen:

 • Uitkeringen in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting.
 • Over ontvangen schenkingen en erfenissen hoeft geen belasting betaald te worden.
 • Giften aan een ANBI zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 Op de site van de belastingdienst ( www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi zoeken) kun je zoeken of het goede doel waaraan je wilt schenken of nalaten is aangemerkt als een ANBI.

Download de brochure: "Kiezen voor de juiste rechtsvorm"