Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Notariskantoor Goossens B.V. (“Goossens”). De personen die door Goossens zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Goossens en niet aan enige aan Goossens verbonden personen te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Goossens verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners en de aandeelhouders van Goossens.
 3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Goossens leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Goossens afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico.
 4. Indien Goossens aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Goossens in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Goossens, als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 6. Indien Goossens een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Goossens tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Goossens een opdracht te geven, verleent de cliënt aan Goossens de bevoegdheid om, als een door Goossens ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 7. Niet alleen Goossens maar ook iedere aan Goossens verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden persoon.
 8. Goossens kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Goossens zal deze gelden storten bij een door Goossens in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank op een rekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt. Goossens is niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 9. Goossens is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Goossens een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Goossens en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Rechtbank Midden-Nederland is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Goossens en een cliënt kennis te nemen, behoudens het hierna onder 11 bepaalde.
 2. Voor (notariële) consumententransacties gelden nog de navolgende voorwaarden:

Aansprakelijkheid notaris
De aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot de dekking waarvoor een AVB is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Voorlichting over financiële gevolgen
a. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
b. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
c. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Geschillenregelingen
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Toepasselijk recht
Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Beroeps- en gedragsregels
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

 1. Indien Goossens in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden aangesproken door derden, zal de cliënt de in verband daarmee door Goossens te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan Goossens vergoeden, behoudens voor zover Goossens aanspraak heeft op vergoeding van deze kosten onder een afgesloten verzekering.

Van deze algemene voorwaarden bestaan de Nederlandse en een Engelse versie.

Notariskantoor Goossens is gevestigd in Bussum, gemeente Gooise Meren, en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 67824420

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland door Notariskantoor Goossens.